85 676 21 76
0.00
0 szt
Znajdujesz się na: Strona główna Regulamin

Regulamin zakupów obowiązuje od 25.12.2014.

fotonia.eu to sklep internetowy, prowadzony przez FOTONIA Justyna Szołdrowska z siedzibą w Białymstoku (15-161), przy ul. Odrzańskiej 6, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 89519, posiadającą NIP: 6482526085, z którą Klienci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem 85 676 21 76 lub pod adresem mailowym fotonia@fotonia.eu.

1. FOTONIA Justyna Szołdrowska prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe w domenie fotonia.eu.

2. Klienci mają możliwość korzystania z fotonia.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w fotonia.eu. Świadczenie usług w ramach konta na fotonia.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FOTONIA Justyna Szołdrowska dotyczącą konta w każdym czasie poprzez użycie przycisku „usuń konto” na podstronie Twoje konto. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których FOTONIA Justyna Szołdrowska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia konta w fotonia.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a FOTONIA Justyna Szołdrowska, której przedmiotem są usługi świadczone przez FOTONIA Justyna Szołdrowska, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w fotonia.eu może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z fotonia.eu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w fotonia.eu są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty używane z ekspozycji ze śladami użytkowania są w widoczny sposób opisane na stronach przedmiotów.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych fotonia.eu są cenami w złotych polskich (PLN) brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny, lub na życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów kurierskich i pocztowych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie FOTONIA Justyna Szołdrowska. Klient ponosi koszty dostawy określone w fotonia.eu na podstronie Koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FOTONIA Justyna Szołdrowska dotycząca zakupu danego produktu w fotonia.eu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w fotonia.eu jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba FOTONIA Justyna Szołdrowska.

9. FOTONIA Justyna Szołdrowska może zdecydować w uzgodnieniu z Klientem o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w fotonia.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.Możliwe są następujące formy płatności:

a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie FOTONIA Justyna Szołdrowska. W wybranych przypadkach FOTONIA Justyna Szołdrowska weryfikuje telefonicznie tego typu zamówienia.

b. Przelewem bankowym - Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną e-mail numer rachunku bankowego 11 1020 1332 0000 1802 0728 0037 , na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FOTONIA Justyna Szołdrowska, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez eCard S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

d. Raty Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - usługa oferowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Szczegółowe informacje dostępne są w fotonia.eu na podstronie Raty

e. PayPal – usługa oferowana przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. W tym przypadku wysyłka możliwa jest tylko na adres wysyłkowy podany w trakcie płatności.

Koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w fotonia.eu na podstronie Koszty dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w fotonia.eu, FOTONIA Justyna Szołdrowska nie udostępnia niektórych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach fotonia.eu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy do produktu dołączona jest karta gwarancyjna FOTONIA Justyna Szołdrowska, produkt należy odesłać na adres punktu serwisowego lub magazynu FOTONIA Justyna Szołdrowska podany przez pracownika FOTONIA Justyna Szołdrowska.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt FOTONIA Justyna Szołdrowska. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. FOTONIA Justyna Szołdrowska odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres FOTONIA Justyna Szołdrowska podany w górnej części Regulaminu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FOTONIA Justyna Szołdrowska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FOTONIA Justyna Szołdrowska albo FOTONIA Justyna Szołdrowska nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. FOTONIA Justyna Szołdrowska rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FOTONIA Justyna Szołdrowska

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Zgodnie z Art. 22(1) Kodeksu Cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później, niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może (nie musi) skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na konto karty kredytowej Klienta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w fotonia.eu i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez FOTONIA Justyna Szołdrowska dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do FOTONIA Justyna Szołdrowska na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu fotonia.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu fotonia.eu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe FOTONIA Justyna Szołdrowska zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

22. FOTONIA Justyna Szołdrowska może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach fotonia.eu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FOTONIA Justyna Szołdrowska, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w fotonia.eu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FOTONIA Justyna Szołdrowska w ramach fotonia.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. FOTONIA Justyna Szołdrowska przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. FOTONIA Justyna Szołdrowska z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności FOTONIA Justyna Szołdrowska zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. FOTONIA Justyna Szołdrowska sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem fotonia.eu.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w fotonia.eu jest FOTONIA Justyna Szołdrowska.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością FOTONIA Justyna Szołdrowska w zakresie fotonia.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach fotonia.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Klienci mogą przeglądać fotonia.eu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w fotonia.eu  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez FOTONIA Justyna Szołdrowska informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez FOTONIA Justyna Szołdrowska i za zgodą Klientów.

7. W przypadku uzyskania przez FOTONIA Justyna Szołdrowska wiadomości o korzystaniu przez Klienta z fotonia.eu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, FOTONIA Justyna Szołdrowska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat Sygma Bank są przekazywane Sygma Banque Société Anonyme (SA) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219686, NIP 107-00-01-152 oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez Sygma Banque Société Anonyme (SA) Oddział w Polsce płatności za nabyte w fotonia.eu produkty,

9. FOTONIA Justyna Szołdrowska zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy FOTONIA Justyna Szołdrowska zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez FOTONIA Justyna Szołdrowska danych osobowych innemu niż FOTONIA Justyna Szołdrowska administratorowi danych.

10. FOTONIA Justyna Szołdrowska zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. FOTONIA Justyna Szołdrowska zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. FOTONIA Justyna Szołdrowska może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec FOTONIA Justyna Szołdrowska, lub też gdy FOTONIA Justyna Szołdrowska uzyska wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w fotonia.eu naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. FOTONIA Justyna Szołdrowska stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z fotonia.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z fotonia.eu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka plików Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2

Będąc konsumentem w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
FOTONIA Justyna Szołdrowska
ul. Odrzańska 6
15-161 Białystok

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FOTONIA Justyna Szołdrowska
ul. Odrzańska 6
15-161 Białystok
fotonia@fotonia.euJa ............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy

..............................................................................., numer zamówienia .........................
Data zawarcia umowy to........................................., data odbioru .....................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................